Правительство будет ежемесячно отчитываться о мониторинге цен на лекарства

Правительство будет ежемесячно отчитываться о мониторинге цен на лекарства

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/8327-pravitelstvo-budet-ezhemesyachno-otchityvatsya-o-monitoringe-tsen-na-lekarstva.html