Moody’s оценило убытки российских банков из-за ключевой ставки в 15%

Moody's оценило убытки российских банков из-за ключевой ставки в 15%

Moody's оценило убытки российских банков из-за ключевой ставки в 15%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7117-moody-s-otsenilo-ubytki-rossijskikh-bankov-iz-za-klyuchevoj-stavki-v-15.html